...

Środki zapobiegawcze stosowane wobec podejrzanego

Odcisk palca kajdanki

Czym są środki zapobiegawcze? W jakim celu są stosowane oraz jakie rodzaje środków można zastosować wobec podejrzanego? Na te pytania znajdziesz odpowiedzi w artykule przygotowanym specjalnie do zakładki Strefa Wiedzy.

Czym są środki zapobiegawcze?

W trakcie trwania postępowania karnego wobec podejrzanego mogą zostać użyte środki zapobiegawcze. Czym są  oraz w jakim celu się je stosuje?

Środki zapobiegawcze to instrumenty prawne stosowane w ramach postępowania karnego. Ich zadanie to pozbawienie podejrzanego możliwości manipulacji biegiem postępowania. Dzięki nim  można uniemożliwić:

Już wiesz, że dzięki środkom zapobiegawczym można zapewnić prawidłowy przebieg postępowania, dlatego mogą być zastosowane w momencie gdy zebrane dowody wskazują duże prawdopodobieństwo, że podejrzany popełnił zarzucane mu przestępstwo.

Rodzaje środków zapobiegawczych

Istnieją różne środki zapobiegawcze, które można zastosować wobec podejrzanego. Przed ich zastosowaniem organ, który stosuje środek zapobiegawczy przesłuchuje oskarżonego, chyba, że jest to niemożliwe, ponieważ ukrywa się, bądź znajduje się poza granicami kraju.

 

Najsurowszy środek stosowany wobec podejrzanych to tymczasowe aresztowanie. Można go  zastosować wyłącznie na mocy postanowienia sądu na wniosek prokuratora. Pozostałe środki są stosowane przez sąd, a podczas trwania postępowania przygotowawczego także przez prokuratora.

 

W kodeksie postępowania karnego możemy wyróżnić następujące środki zapobiegawcze:

Środki zapobiegawcze mogą być stosowane do momentu rozpoczęcia wykonania kary. Podejrzany w każdej chwili może złożyć wniosek o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego. Tymczasowe aresztowanie nie jest stosowane jeżeli może być być użyty inne środek zapobiegawczy. Ważne jest także to, że tymczasowe aresztowanie nie może być zastosowane w chwili gdy zarzucane podejrzanemu przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą roku.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.