...

Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystanie plików cookies w na stronie internetowej piotrsagan.pl

W dniu 25 maja 2018r. weszły w życie zasady dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Poniższa Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej działającej pod adresem: piotrsagan.pl (zwaną dalej „Serwisem”).
 2. Właścicielem Serwisu jest Piotr Sagan, prowadzący działalność gospodarczą: Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Sagan, ul. Chopina 17/11, 20-023 Lublin, NIP: 946-23-94-363, REGON: 060288247, adres e-mail: adwokat@piotrsagan.pl (zwana dalej „Kancelarią”)

II ZASADY OGÓLNE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Serwis umożliwia osobom odwiedzającym (zwanych dalej „Użytkownikami”) skontaktowanie się za pośrednictwem formularza kontaktowego (zwanego dalej „Formularzem”).
 2. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników za pomocą Formularza jest Kancelaria.
 3. Kancelaria stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych powierzonych przez Użytkowników.
 4. Użytkownicy Serwisu podają swoje dane osobowe oraz wyrażają zgodę na ich przetwarzanie w sposób dobrowolny. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, lecz jest warunkiem koniecznym do skutecznego przesłania Formularza do Kancelarii.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika może być wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. W przypadku osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi zostać złożona przez osobę sprawującą nad nią władzę rodzicielską lub opiekę.
 7. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane jakimkolwiek odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO oraz art. 4 pkt 9 RODO.
 8. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługują następujące prawa:
  prawo dostępu do jej danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 15 RODO;
  b. prawo sprostowania jej danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 16 RODO;
  c. prawo usunięcia jej danych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z art. 17 RODO;
  d. prawo ograniczenia jej danych, zgodnie z art. 18 RODO;
  e. prawo przeniesienia jej danych, zgodnie z art. 20 RODO.
  W celu skorzystania z w/w praw, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem lub adresem e-mail, wskazanym w Postanowieniach wstępnych niniejszej Polityki Prywatności.
 9. Użytkownik może również wysłać do Administratora stosowne żądanie za pośrednictwem Formularza.
 10. Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO.

III FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Skontaktowanie się z Kancelarią za pośrednictwem Formularza wymaga przesłania przez Użytkownika następujących danych osobowych:
   • imienia i nazwiska,
   • adresu e-mail
 2. W szczegółowej części Formularza Użytkownik formułuje wiadomość do Kancelarii w sposób możliwie precyzyjny i zwięzły, z zapewnieniem anonimizacji przekazywanych danych.
 3. Wypełnienie Formularza ma na celu przekazanie Kancelarii podstawowych informacji dotyczących sprawy Użytkownika, w celu uzyskania porady prawnej. Wypełnienie i przesłanie Formularza jest dobrowolne i niezobowiązujące, w szczególności sam fakt wypełnienia i przesłania Formularza nie rodzi po stronie Użytkownika ani Kancelarii żadnych zobowiązań finansowych, lub zobowiązań innego rodzaju. Warunki uzyskania porady prawnej dotyczącej sprawy ustalane są bezpośrednio z Kancelarią.
 4. Kancelaria przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników wyłącznie w celu skontaktowania się z Użytkownikiem w opisanej sprawie, po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika.
 5. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO / art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w związku z udzieleniem przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.
 6. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody przez Użytkownika.

IV PLIKI COOKIES

 1. W Serwisie wykorzystuje się mechanizm plików cookies (zwanych dalej: “Cookies“).
 2. Cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w elektronicznym urządzeniu końcowym (zwanym dalej: “Urządzeniem“) Użytkownika Serwisu.
 3. Pliki Cookies zawierają, w szczególności, adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwę domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 4. Stosowane przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Pliki te pozwalają dostosować Serwis indywidualnie do wymagań Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń
 5. Użytkowników wirusów lub innego niewłaściwego oprogramowania
   • Administrator ma prawo wykorzystania plików Cookies w następujących celach:
    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
   • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 6. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików Cookies na swoim Urządzeniu. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 8. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa.

V ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: adwokat@piotrsagan.pl (chyba, że powstanie inny adres w obrębie domeny)
 3. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich w Serwisie.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.