...

Groźba karalna  – czym jest i co za nią grozi?

W chwili złości i wzburzenia zdarza się powiedzieć o kilka słów za dużo. Czasami wypowiedzenie takich słów może wiązać się z konsekwencjami prawnymi. Kiedy groźby pod adresem innej osoby mogą podlegać odpowiedzialności karnej? Co stanowi groźbę? Czy każda groźba jest karalna? Jakie konsekwencje prawne niesie za sobą groźba karalna? Zapraszam do lektury kolejnego artykułu ze Strefy Wiedzy.

Czym jest groźba karalna?

Groźba to zapowiedź naruszenia czyjegoś dobra. Może ona polegać na wyrządzenie komuś przykrości bądź spowodowania jakiejś dolegliwości. Groźba karalna jest zdefiniowana w pierwszym paragrafie art. 190 Kodeksu karnego. Treść tego artykułu brzmi następująco:

 

Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Groźba karalna to przestępstwo, które oddziałuje na psychikę człowieka. Stwarza u niego poczucie zagrożenia i niepokoju, że słowa, które zostały skierowane pod jego adresem, bądź adresem jego najbliższych mogą zostać spełnione. Odczucie zagrożenia jest tu kluczowe, ponieważ dzięki niemu groźba może zostać zakwalifikowana jako groźba karalna, a osoba, która ją sformułowała, może zostać pociągnięta przez sąd do odpowiedzialności karnej.

 

Groźba karalna to przestępstwo popełnione umyślnie – sprawca swoimi działaniami chce wywołać poczucie niepokoju i obawy u pokrzywdzonego. Czyn ten nie musi zostać spełniony, wystarczy, że u pokrzywdzonego zostanie wywołana obawa o życie i bezpieczeństwo.

Jak może być sformułowana groźba karalna?

Groźbę karalną można wyrazić za pomocą wszystkich dostępnych środków przekazu, które spowodują przekazanie wiadomości do odbiorcy. Groźba może być przekazania ustnie, telefonicznie, na piśmie, za pomocą Internetu, rysunku, fotomontażu, gestu lub wyrazu twarzy, a także przez konkretne zachowanie.

Co zrobić, gdy pod naszym adresem skierowana jest groźba karalna?

Ściganie za przestępstwo groźby karalnej odbywa się z urzędu, ale na wniosek osoby pokrzywdzonej, która musi złożyć zawiadomienie w sposób ustny bądź pisemny na Policji bądź w prokuraturze. Podczas sprawy rozpatruje się odczucia osoby pokrzywdzonej, która musi być przekonana, że istnieje realne ryzyko wyrządzenia szkody pokrzywdzonemu lub jego najbliższym. Kluczowe jest przedstawienie podczas postępowania dowodów świadczących o kierowaniu groźby karalnej.

 

Osobie oskarżonej za formułowanie groźby karalnej może grozić:

  • Grzywna
  • Kara ograniczenia wolności
  • Kara pozbawiania wolności do lat 2

Nie każda groźba sformułowana w napiętej sytuacji będzie groźbą karalną. Kancelaria zapewnia pomoc prawną osobom, pod których adresem były formułowane groźby karalne, a także osobom którym zostały postawione zarzuty kierowania gróźb karalnych. Zapewniamy pełną obsługę prawną zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i sądowym. Potrzebujesz wsparcia adwokata w zakresie prawa karnego? Zapraszam do kontaktu.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.