...

Zatrzymanie / areszt tymczasowy

Zatrzymanie / areszt tymczasowy

Fundamentalnym prawem każdej osoby zatrzymanej jest prawo do obrony i możliwość skorzystania z usług adwokata. W chwili zatrzymania ograny, które tego dokonują mają obowiązek pouczenia zatrzymanej osoby o przysługujących jej prawach, w tym właśnie o prawie do kontaktu z adwokatem.

Kancelaria zapewnia 24 godzinny kontakt, który pozwala na natychmiastową konsultację z adwokatem i umożliwia podjęcie natychmiastowych działań. Adwokat pokieruje osobę zatrzymaną jakie kroki należy podjąć w styczności z policją. Kontakt może podjąć zarówno sama osoba zatrzymana jak i jej bliscy, którzy udzielają adwokatowi tymczasowego pełnomocnictwa do działania.

Zatrzymanie areszt tymczasowy

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń

+48 601 367 545

Napisz

psagan@wp.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.