...

przestępstwa skarbowe

Przestępstwa skarbowe

Wykroczenia skarbowe oraz przestępstwa skarbowe podlegają karze grzywny, karze ograniczenia wolności i karze pozbawienia wolności. Kwalifikacja czynu jako wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe jest dokonywana ze względu na wartość przedmiotu czynu w chwili jego popełniania. Wysokość kar za wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe zależy od charakteru popełnionego czynu i jest określona przepisami prawa.

Kancelaria zapewnia pełną pomoc prawną podczas wszystkich etapów postępowania dotyczącego przestępstw skarbowych. Pomagamy osobom z zarzutami popełnienia wykroczenia skarbowego czy przestępstwa podatkowego.

Przestępstwa skarbowe

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń

+48 601 367 545

Napisz

psagan@wp.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.