...

Przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu

Przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu

Czyny takie jak uszkodzenie ciała, udział w bójce lub pobiciu czy zabójstwo są przestępstwami przeciwko zdrowiu i życiu. Za dokonany czyn może grozić kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności.

Kancelaria zapewnia pełną opiekę prawną zarówno osobom pokrzywdzonym przestępstwem przeciwko zdrowiu i życiu, jak też podejrzanym i oskarżonym. Pomożemy w weryfikacji materiału dowodowego zebranego w toku postępowania przygotowawczego. Występujemy jako pełnomocnik pokrzywdzonego na etapie postępowania przygotowawczego oraz jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego na etapie sądowym.

Przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń

+48 601 367 545

Napisz

psagan@wp.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.