...

Kradzież / włamanie

Kradzież / włamanie

Przywłaszczenie czyjegoś mienia ruchomego jest wykroczeniem lub przestępstwem i podlega karze grzywny bądź karze pozbawienia wolności. Kradzież z włamaniem polega na przełamaniu określonych zabezpieczeń fizycznych i cyfrowych w celu zaboru cudzej własności.

Kancelaria oferuje pomoc przy odzyskaniu utraconego mienia, reprezentowanie pokrzywdzonych w trakcie trwania postępowania. Analizujemy materiał dowodowy dotyczący kradzieży lub włamania, zebrany na etapie przygotowawczym i sądowym. Reprezentujemy także osoby wobec których zostały postawione zarzuty dokonania kradzieży bądź włamania.

Kradzież włamanie

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń

+48 601 367 545

Napisz

psagan@wp.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.